3 Nisan 2019 In Genel, Kulak By admin

Ani İşitme Kaybı Nedir ve Nasıl Olur?

Ani İşitme Kaybı Nedir ve Nasıl Olur?

Ani işitme kaybı (ya da İdiyopatik Ani İşitme Kayb- Idiopathic Sudden Sensory Hearing Loss (ISSHL)), 3 günden daha kısa süre içerisinde ortaya çıkan, arka arkaya 3 ses frekansta en az 30 dB işitme kaybı ortaya çıkmasıdır. Genellikle işitme kaybı tek taraflı olarak ortaya çıkar ve eşzamanlı bilateral tutulum çok nadirdir.

Amerika Birleşik Devletleri’ nde 100,000 kişi başına 5-20 olgu bildirilmektedir. Bununla birlikte, ani işitme kaybı yıllık insidans tahminleri tam doğru olmayabilir (vakaların birçoğu büyük olasılıkla bildirilmiyor ve insidansı yüksek olabilir).

Ani İşitme Kaybı Nedenleri

Aşağıdaki 4 patofizyolojik mekanizmanın ani işitme kaybına neden olabileceği düşünülmektedir:

– Labirentin viral enfeksiyon (kabakulak, kızamık, kızamıkçık gibi)
– Labirentin vasküler tıkanıklık (Hiperkolesterolemi ve hipoalfalipoproteinemi gibi … ancak tartışmalı)
– Intrakoklear membran rüptürü
– İmmün aracılı iç kulak hastalığı (Cogan sendromu, sistemik lupus eritematozus ve diğer otoimmün romatolojik hastalıklarda olduğu gibi)

Aşağıdaki hastalık ve durumlar ani işitme kaybı ile ilişkili bulunmuştur:

– Enfeksiyon
Kabakulak, sitomegalovirüs, suçiçeği / herpes zoster gibi viral enfeksiyonlar
ve menenjit, sifiliz gibi bakteriyel enfeksiyonlar
– Enflamasyon
Sarkoidoz, Wegener granülomatozu, Cogan sendromu
– Vasküler (Damarsal) Faktörler
Hiperkoagülabilite durumları (örneğin, Waldenström makroglobulinemi), emboli (örneğin, koroner arter bypass cerrahisi sonrası), radyoterapi sonrası
– Tümör
Vestibüler schwannom, temporal kemik metastazları, karsinomatöz menenjit
– Travma
Temporal kemik kırığı, akustik travma, penetran temporal kemik yaralanmaları
– Toksinler
Aminoglikozid antimikrobiyaller, sisplatin

Bu teorik olasılıklara neden olabilecek herhangi içeren bir hastalık sürecinin bir belirtisi olarak ani işitme kaybı ortaya çıkabilir. Her teori Ani işitme kaybı olan bölüm bir kısmını açıklayabilir, ani işitme kaybı ataklarının hepsini tam oalrak açıklayabilecek teori mevcut değildir. Tüm yaş gruplarında ani işitme kaybı ortaya çıkması da; bu klinik problemin multifaktöryel doğasının bir göstergesidir.

Ani İşitme Kaybı Kulakla İlgili “Acil” Bir Durumdur

Ani işitme kaybı otolojik bir acil durum olarak anılmaktadır. Hasta değerlendirmesi derhal ve süratle devam edilmelidir. Erken tanı ve tedavi prognozu iyileştirir. Amerikan Akademisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun
Cerrahisi Vakfı (AAO-HNSF)’ ye ait güncel rehberler, ani işitme kaybı ile başvuran hastaları muayene eden hekimlerin, iletim tipi işitme kaybından sensörinöral (sinirsel tip) işitme kaybını ayırt etmelerini özellikle önermektedir. (örneğin gribal enfeksiyon sonrasında kulak zarında çökme ya da sıvı olan hastadaki işitme kaybı ile kulak zarında hiçbir anormal bulgu olmaksızın işitme kaybı olan hastanın birbirinden ayırt edilerek; iç kulak hastalığı olan bu durumun erken tanısı sağlanmalıdır). Hastalarda ayrıca, işitme kaybının başlangıcı, altta yatan diğer hastalıklar, daha önceden benzer şikayetlerin olup olmadığı ve aspirin gibi iç kulağa zarar
verebilen ilaçları kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır.

Klinik muayenede Diyapozon testleri çok önemlidir. Diyapozon testi sayesinde “ grip olduktan sonra kulağım az duymaya başladı” şeklinde anamnez veren bir hastada, muayene normalken; duymayan kulağın iç kulağında sorun olduğu kabaca anlaşılabilir. Pnömatik otoskop ile fistül testi de faydalı olabilir.

Ani İşitme Kaybı Tanısı

Ayrıntılı fizik muayene sonrası, saf ses ve konuşma testleri ve imitans (timpanometri, akustik refleks) testleri dahil odyometri testi yapılması zorunludur. Test öykü ve fizik muayene toplanan bilgilere göre yönlendirilebilir. Viral enfeksiyon antikorlarına yönelik kan tahlilleri istenilebilir. İşitsel beyin sapı cevabı testi ve otoakustik emisyon (OAE) testi işitme sisteminin fonksiyonel bütünlüğü ile ilgili ek bilgi sağlayabilir. OAE testleri koklear fonksiyonu hakkında bilgi sağlayabilir ve işitsel beyin sapı cevapları işitsel sinir fonksiyonu değerlendirmek için kullanılabilir. İşitsel beyin sapı cevabı ve OAE sonuçları da işlevsel bir işitme kaybı tanısında yardımcı olabilir.Vestibüler testler zorunlu değildir ve anamnez ve fizik muayene bulgularının gösterdiği zaman elde edilir.Ani işitme kaybı olan hastaların yaklaşık % 1-2’ sinde internal akustik kanalın (IAC) veya serebellopontin köşe tümörü saptanmaktadır. Bunun tersine, vestibüler schwannomlu hastaların % 3-12’ si ani işitme kaybı ile başvururlar. Bu tümörlerde Gadolinyum dietilentriamin-pentaasetik asit (DPTA) ‘lıManyetik rezonans görüntüleme (MRG) altın standart görüntüleme metodudur. Amerikan Akademisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (AAO-HNSF) 2012 rehberlerine göre, bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları, ani işitme kaybı olan hastalarda yararlı değildir ve iyonize radyasyon
maruziyetine neden olmaktadır. Bu nedenle, BT, ani işitme kaybı ön tanısı olan hastaların başlangıç ​​değerlendirilmesinde tavsiye edilmez.

Ani İşitme Kaybı Tedavisi

Ani işitme kaybı için çok farklı tedavi rejimleri mevcuttur. Ani işitme kaybının tedavisi; mümkün olduğunca erken başlanması durumunda iyi sonuçlar elde edilmiştir. Her bir hastada altta yatan olası neden düşünülen
duruma yönelik tedavi planlanması en tercih edilen yoldur. Hastaların sadece %10-15’ inde altta yatan kesin neden saptanabilmektedir. Amerikan Akademisi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (AAO-HNSF) ani işitme kaybı olan hastalarda başlangıç tedavisi olarak kortikosteroidler içeren tedavi protokollerini önermektedir. Kortikosteroidlerin dışında,
vazodilatörler (damar genişleticiler), antikoagülanlar, dekstranlar, antiviral ajanlar, diüretikler, Triiodobenzoic asit türevleri de hastalara verilebilmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi, ani işitme kaybı için tedavi olarak değerlendirilmiştir. Hiperbarik oksijen tedavisinin, geç başvuran hastalarda çınlama ve işitme kaybı üzerine etkisi sınırlıdır.Bunların dışında
Meniere Hastalığı ve ani işitme kaybı tedavisi için oluşturulmuş olan vitamin tabletleri (B6 vitamini, C vitamini veya askorbik asit, vitamin B2, B3 vitamini, B5 vitamini, lesitin, vitamin B1, vitamin B12, bioflavonoids, kolin bitartrat ve inositol içeren) ülkemizde mevcuttur (“Lipo-Flavonoid Plus 60 Tablet” ve “Ote Flavonoid Plus 100 Tablet” gibi).Travma ya da barotravma sonrası oval ve yuvarlak pencere perilenf fistülü (PLF), ortaya çıkan hastalarda, pozitif bir fistül testi mevcutsa cerrahi olarak fistülün kapatılması ani işitme kaybının tedavisi içinde uygulanabilir.

Ani İşitme Kaybında Prognostik Faktörler

Pozitif Prognostik Faktörler (İyileşme Olasılığın Yüksek Olması Anlamına
Gelir)

– Hastanın erken başvurması ve tedaviye hemen başlanması (ilk 10 gün çok önemlidir)
– İşitme testinde alçak ve orta frekanslarda ve ileri işitme kaybı olmaması
– Odyogramda yükselen eğri tipi işitme kaybının saptanması
– Hastanın genç olması
– İşitme kaybının tek taraflı olması
– Sigara, stress, ateroskleroz, alkol gibi risk faktörlerinin olmaması
– Baş dönmesinin az olması ya da olmaması

Negatif Prognostik Faktörler (İyileşme Olasılığın Düşük Olması Anlamına
Gelir)

– Hastanın yaşlı olması
– İşitme kaybının bilateral ve total olması
– Vestibüler semptomlar ve fasyal paralizinin varlığı
– Birden fazla vasküler risk faktörünün varlığı
– Hastanın geç başvurması ve tedaviye geç başlanması
– Odyogramda eğrisinin inen eğri şeklinde olması

Hastanın işitme eşiklerinde düzelme görülse bile; kulak çınlamasında bir değişiklik olmayabilir. Prognostik olarak çınlama, tedaviye cevabın iyi bir
göstergesi olduğu kabul edilir.

No Comments

Your email address will not be published.